Prosjektledelse

Et prosjekt må ha en motor. En som ser helheten, er bindeledd mellom aktørene og ivaretar prosjekteier interesser best mulig. 
En som utarbeider kalkyler og foretar fremdriftsplanlegging. Vår prosjektledere er den motoren du trenger!

VÅR PROSJEKTLEDERE:

  • Er prosjekteiers forlengede arm

  • og er dermed prosjekteiers nærmerste rådgiver gjennom hele prosjektet fra start til mål

  • ivaretar organisering og styring, prosjektering, fremdrift og økonomistyring i alle faser av prosjektet

  • leder alle impliserte aktører fra tidlig fase til ferdig bygg

  • sikrer at resultatet er i overensstemmelse med mål, krav og forventninger

EcoTech Consult AS har erfarent personell og systemer for både ingeniørfaget og construction management, kvalitetsovervåkning og inspeksjon. Vi har erfaring innen områder som tomteopparbeidelse, infrastruktur (veier og tekniske anlegg), bygninger, rørledninger, rigger m.m.

Prosjektledere fra EcoTech har omfattende ledererfaring. Vi har ingen juniorer.

Dette er en forutsetning i kompliserte prosjekter, hvor det kan være like viktig å lede oppover som nedover i organisasjonen. Våre prosjektledere kan veilede og gi råd til styringsgruppen, avstemme forventninger og sikre at ressursene brukes effektivt.

 

For EcoTechs prosjektledere står måloppnåelse og gevinstrealisering i sentrum for oppmerksomheten. Vi har god erfaring med utarbeidelse av gevinstplaner, som sikrer en klar forståelse av hvilke gevinster som skal realiseres og hvordan disse skal prioriteres og måles. Prosjektledelse er ofte tett sammenvevd med Endringsledelse, Forretningsutvikling og Organisasjonsutvikling.

Send forespørsel