Prosjektledelse

Et prosjekt må ha en motor. En som ser helheten, er bindeledd mellom aktørene og ivaretar prosjekteier interesser best mulig.

En som utarbeider kalkyler og foretar fremdriftsplanlegging. Vår prosjektledere er den motoren du trenger!

VÅR PROSJEKTLEDERE:

 • Er prosjekteiers forlengede arm

 • og er dermed prosjekteiers nærmeste rådgiver gjennom hele prosjektet fra start til mål

 • ivaretar organisering og styring, prosjektering, fremdrift og økonomistyring i alle faser av prosjektet

 • leder alle impliserte aktører fra tidlig fase til ferdig prosjekt

 • sikrer at resultatet er i overensstemmelse med mål, krav og forventninger

Prosjektledere fra EcoTech Consult AS har omfattende ledererfaring.

Dette er en forutsetning i kompliserte prosjekter, hvor det kan være like viktig å lede oppover som nedover i organisasjonen. Våre prosjektledere kan veilede og gi råd til styringsgruppen, avstemme forventninger og sikre at ressursene brukes effektivt.

 

For EcoTech's prosjektledere står måloppnåelse og gevinstrealisering i sentrum for oppmerksomheten. Vi har god erfaring med utarbeidelse av gevinstplaner, som sikrer en klar forståelse av hvilke gevinster som skal realiseres og hvordan disse skal prioriteres og måles.

 

 

Prosjektledelse er ofte tett sammenvevd med:

 • Byggeledelse

 • Endringsledelse

 • Implementering

 • Forretningsutvikling 

 • Organisasjonsutvikling

 • Eiendomsutvikling

 • Produktutvikling

 • Dataanalyse