Våre kompetanseområder innen økonomi:

Regnskap 

Regnskapsføring, avstemminger, månedsavslutning, årsoppgjør, skattespørsmål, økonomihåndboken, IFRS-konvertering, Due diligence, Impairment test etc.

Konsernregnskap 

Konsolidering, konsernregnskapsspørsmål, årsregnskap, eksternrapportering. Oversikt og dokumentering av prosesser og rutiner. Finansielle rapporter, rapportpakker, oppkjøpsanalyser, børsintroduksjoner etc.

Innføring i regnskap 

Nye regnskapssystemer (innføring og opplæring). Sentralisering av regnskapsfunksjonen, tilpasse regnskapet etter regelverk, opprette rapportpakke, årsavslutning, effektivisere økonomifunksjonen (f.eks forkorte regnskapsavslutningsprosessen), implementering av system etc.

Økonomisystem & prosessutvikling: Analyser av register/virksomhetsdata, virksomhetens arbeid utføres og fungerer. Forstudie ved implementering av rapport- og regnskapssystemer.

Ledelse, økonomi & virksomhetsstyring 

Internrapportering, nøkkeltall, budsjett, prognoser, resultatoppfølgning, prosjektoppfølgning, strategi, målstyring. kartlegge og analysere nåværende økonomi- og selskapsstyring. Benchmarking og effektivitetsanalyser

Lønn  

Lønninger, naturalytelser, pensjoner, refusjoner, personbeskatning, feriepenger, fravær og fraværoppfølging, statistikkrapportering etc.

Finance & treasury 

Internbank, likviditetsplanlegging, cashflow, kredittpolicy, backoffice etc. Tilsyn av prosesser og rutiner for å redusere kapitalbindingen alternativt effektivisere likviditetsbehandlingen.

Prosjektøkonomi

Tid, kvalitet og kostnader er sentrale begrep i alle prosjekter. Å kunne måle budsjetterte, estimerte og aktuelle bruk av disse variablene er nøkkelen til et velykket prosjekt.

Investering, prosjekter og nåverdi

Er et prosjekt verdt å investere i? Skaper investeringen økning i velstand? Omfattende kontantstrøms-analyser utføres ved å se på alle bevegelse

et prosjekt vil og kan påføre et selskap (neddiskontert mot selskapets avkastningskrav). Dette er avgjørende for å se om selskapets aksjonærer oppnår verdiøkning på bakgrunn av ledelsens valg.